Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Lai skropstas labi augtu
 • Lai pagatavotu mais?jumu skropstu kopanai, ?em nedaudz r?cine??as vai saulespu?u e??as un pievieno tai vienu l?dz divus pilienus A vitam?na e??as koncentr?ta, visu sajauc. Not?r?tas skropstas un uzacis ar ?du mais?jumu var ieziest katru vakaru.
 
Samtainas un vesel?gas l?pas ar? ziem?

 • Vakar?, kad l?pu ?da ir att?r?ta, to, t?pat k? p?r?jo sejas ?du, var toniz?t ar ledus gabali?iem, uzlabojot asins piepl?di.
 • Ja l?pas ir aprautas v?j? un to ?da lob?s, ir nepiecieams l?pu p?lings. M?jas apst?k?os p?lingam noder?s citrona ??l?te. Sausas, saspr?g?juas l?pas nav iesp?jams uzkr?sot, t?p?c pasm?r?jiet t?s ar sodas, s?ls un medus mais?jumu. Noskrub?jiet ar samalt?m auzu p?rsl?m vai izlietotiem kafijas biezumiem. P?c p?linga uz l?p?m var likt saspiestu ban?nu vai avokado t? b?s laba, barojoa un mitrinoa maska.
 • L?pas var pabarot ar? ar kvalitat?vu ol?ve??u, smilts?rk?u e??u vai saldo kr?jumu.
 • P?c t?jas dzeranas veldz?joa komprese l?p?m varb?t t?jas maisi? vai biezumi. Kompresi uz l?p?m patur apm?ram 10 min?tes. Visefekt?v?k? ir piparm?tru, meroz?u vai kumel?u t?ja.
 
Ogas uz sejas

Pacien?jiet ar? savu ?du - gandr?z visus aug?us un d?rze?us, ko mums d?sni sniedz vasara var likt uz sejas, lai to pabarotu ar dabiskiem vitam?niem un aug?sk?b?m. Ogu maskas ir ieteicams likt p?ris reiu ned???. Maskas j?liek tad, kad ir pietiekami daudz laika, lai var?tu relaks?ties, dom?t kaut ko labu un nomierinou, rad?t savu m?jas SPA vidi.

J?atceras, ka jebkuras ogas, kuras j?s lietojat, rada balinou efektu sejas ?dai. P?c sejas mask?m v?lams lietot savas sejas ?das tipam atbilsotu kr?mu.

 • Zemenes, avenes, upenes un j??ogas var vienk?ri saspaid?t un kl?t uz sejas, kakla un dekolt? zonas. Ogu masu patur 10-15 min?tes, tad noskalo ar v?su ?deni. Ogas nedaudz balin?s un mitrin?s ?du, izl?dzin?s s?k?s grumbi?as un saviks poras.
 • Lieciet uz sejas tom?tu ripi?as, tas saviks poras, nov?rs?s ?das sp?d?anu un mazin?s taukain?bu. Tom?tiem ir antibakteri?la iedarb?ba. Nomizotus un saspiestus tom?tus var sajaukt ar? ar auzu p?rsl?m - maska toniz?s un mitrin?s ?du.
 • Sam?c?tas avenes vai citas ogas (apm?ram sauja) saku?a ar vienu olas baltumu. Samaisa un liek uz sejas. Patur 10-15 min?tes, tad noskalo ar remdenu, p?c tam ar aukstu ?deni. Ja ?da ir sausa, pievieno ?damkaroti e??as. ?da b?s gluda un poras - savilktas.
 • Sejas ?das toniz?anai var lietot saspaid?tas upenes, kam pievienota 1 ?damkarote sald? vai sk?b? kr?juma, 1 t?jkarote biezpiena un liek uz sejas. Tur 15 min?tes, tad noskalo ar remdenu ?deni. Maska toniz? un mitrina ?dau, pie?ir tai gludumu.
 • Saspaida 10 ave?u ogas un samaisa ar 1 t?jkaroti medus. Masku kl?j un sejas un patur 10-15 min?tes, tad noskalo. Maska baro, att?ra un atsvaidzina ?du.
 • Lai izl?dzin?tu grumbas, ieteicama zeme?u sulas un piena komprese attiec?b? 1:1. Kompresi tur uz sejas, kakla un dekolt? zonas vismaz 20 min?tes.
 
 • Maska pret vasarraibumiem. Sasmalcina p?ters??us un samaisa ar r?gupienu. Masu kl?j un sejas un tur 15-20 min?tes.
 • Sasmalcina p?ters??u lapas un kl?j uz sejas. Tur 10-15 min?tes. Maska mazina t?sku p?c negul?tas nakts.
 • Sasnalcina 1 gl?zi p?ters??u, var izmantot ne tikai lapas, bet ar? k?ti?us un sakn?tes. o masu ieber termos? vai stikla trauk?, aplejs ar 2 gl?z?m verdoa ?dens un atst?j, lai 6-8 stundas ievelkas. P?c tam ?idrumu izk? caur sietu, pievieno viena citrona sulu un uzglab? v?sum?. P?ters??u dz?rienu var izmantot sejas t?r?anai losjona viet?. To var dzert pa 2-3 ?damkarot?m pusstundu pirms katras ?dienreizes 7-14 dienas. Tas mazina t?sku jebkur? ?erme?a da??. Kop seniem laikiem to izmanto, lai mazin?tu sejas piet?kumu un nov?rstu maisi?us zem ac?m.
 
Skaist?m ac?m vasar?
 • Uz ac?m kl?j gur?a vai svaiga kartupe?a ??les - tas mazina piet?kumu ap ac?m. Izmanto tikai t?dus d?rze?us, kas izaudz?ti sav? darzi?a vai zin?ma to izcelsme.
 • P?c spoas saules, kas veicin?jusi grumbi?u veidoanos ap ac?m, palutiniet acis ar rudzupu?u nov?r?juma kompres?m, p?ters??u aplik?cij?m un kumel?u t?jas masku. Visas ?s z?l?tes mazina aps?rtumu un nomierina ?du.
 • Izdauza k?posta lapu, saloka to vair?k?s k?rt?s un kl?j acu zon? no uzacs l?dz vaiga kaulam. Patur 10-15 min?tes. Maska piem?rota piet?ku?m, saraud?t?m ac?m.
 
« SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas »

Lapa 2 no 3